ผลของการที่ เราเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ ใ จ แล้วเราก็จะได้รู้ถึง สั น ด า น

สาระน่ารู้

ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดาน ถ้าคุณดีกับใครก็จงดี เพราะคุณอยากดี

แต่อย่าดีกับใครแล้วหวังว่า เขาจะดีตอบ อย่าบังคับใครๆให้สนใจ ความรู้สึกของคุณ

Cr ข้อความส่วนหนึ่งจาก ความสุข ณ ปัจจุบัน